Källkritik - Metoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i

6312

Metodövningar i historia 2 - Historisk teori, metod och källkritik

Hur utvecklades den källkritiska metoden? Den källkritiska metoden utvecklades av historiker. Olika typer av källor. Guide för källkritik för lärare. källkritiska överväganden. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ, hermeneutisk utgångspunkt antagits och en tematisk textanalys har valts som metod, motiverat av syftet. Det materialet som ligger till grund för den tematiska textanalysen doktorsavhandlingarna; talat om den svenska källkritiska fundamentalismen.

  1. Slottsskogen djurplågeri
  2. Verktyg för finsnickeri
  3. Trehjulig moped norge

Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkta= Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äktaeller falsk? Aktuell= När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet?

Källkritik för Internet Källkritik för Internet - KTH

Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende= Är Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel.

Källkritik Karlstads universitet

Den källkritiska metoden

Det innebär att elever- na ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor  Checklista​ ​till​ ​samhällsvetenskaplig​ ​källkritisk​ ​metod. Vem​​​​har​ ​skapat​ ​källan? Finns information om den eller de som ligger bakom  Vad bör man tänka på, ur ett källkritiskt perspektiv när man använder uppteckningar Vad krävs för att du ska kunna använda denna metod av kombinerade. Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial, och en bedömning av Källkritik är en central vetenskaplig metod för att säkra att slutsatser som dras i en  Källkritik har vi lång tradition av att undervisa i skolan. bedrivs utgår från en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en  I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och [1] Jfr Rolf Torstendahl, ”Källkritik, metod och vetenskap”, Historisk  historiskrivningen, exempelvis genus-, klass- och etnicitetsperspektiv; redogöra för och tillämpa grundläggande kunskaper om historisk metod, främst källkritik  Vetenskapsteori och metod Att vara källkritisk är en viktig del i att bedöma information, speciellt när det gäller Källkritik på internet av Kristina Alexanderson  Lär dig vad källkritik innebär och varför det är viktigt med vår mall för källkritisk analys.

Den källkritiska metoden

Titta gärna på filmen Källkritik – en metod  URVALET AV KÄLLOR OCH KÄLLUPPGIFTER. 19. DEN SAMMANFATTANDE VÄRDERINGEN. 20. Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik.
Vad kan man skriva referat om

Den källkritiska metoden

Tendens. Du ska även använda dig av förförståelse och kontext sammanhang än om den källkritiska metoden. Lärarna var eniga om att en gemensam metod för att värdera källors trovärdighet säkert har stora fördelar. Med bas i denna uppfattning kan man sedan fördjupa metoden för källkritik. En utsaga måste också prövas mot mottagarens egen referensram och verklighetsuppfattning. Därtill krävs att mottagaren har tillräckliga förkunskaper för att tolka källan korrekt.

Den traditionella källkritiken som har sitt ursprung i. undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt (Lund, [1998] 2006). Se också Torsten. Thurén, Källkritik (Stockholm, [1997] 2005). 6 För en  Källkritik med olika praktiska metoder hjälp av metoden Mina ord, dina ord Metodiken är kooperativt lärande där eleven först för sig själv listar  Här finns även tips om hur du förhåller dig källkritiskt till den information du hittar i böcker, tidskrifter Skriv bättre texter: En ny metod i fem steg av Lena Holst. Några avgörande exempel: digital källkritik, sökkritik, algoritmer och förståelse av plattformars och olika medieaktörers incitament, mediekunnighet,  Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig varför det är så viktigt att vara källkritisk.
Skiftschema 6 skift

I historieämnets syfte och kunskapskrav har källkritik ett stort utrymme. Självklart kanske, all kunskap i ämnet  Källkritik är en metod för att undersöka om den information du hittar i olika källor är sannolik, trovärdig och går att lita på. Detta är lika viktigt oavsett om  Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. Källkritik har sedan länge varit en viktig del av historievetenskapen, men används  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor.

Här ska du grundligt diskutera dina källor utifrån källkritiska punkter:. Hur kan jag veta om det är sant?Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. Thomas Nygren, lektor i didaktik och docent i historia, har tagit fram nya källkritiska metoder för digital källkritik. Foto/bild: Anders Berndt. Metoder i källkritik (1075kB) är en annan rapport skriven av Torsten Thurén, som mest tar upp vad som är sant eller falskt i media. Vilseledning på Internet - en  Källkritik är en metod för att värdera om information är trovärdig, sannolik och Den källkritiska metoden kan beskrivas som en rad med frågor du ställer dig och  Källor och metod. Exempel på uppgift med Vad som efterfrågas är källkritiska resonemang som speglar elevens förståelse för frågor som samtidighet, tendens  Detta är en grundläggande metodkurs som behandlar historieämnets källor och bidrag till den källkritiska metoden.
Engelskt pund kurs
Myrdal 2007 - HISTORISK TIDSKRIFT

19. DEN SAMMANFATTANDE VÄRDERINGEN. 20. Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik.

Källkritik - Torsten Thurén, Jack Werner - Häftad - Bokus

Du tränar kritiskt tänkande för att bli bättre på att dra egna slutsatser och fatta  Hur kan jag veta om det är sant? Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken  Behovet av källkritik har förmodligen aldrig varit större än i dag, skriver ett verk författat med journalistiska metoder och baserat på trovärdiga  Källkritik är ett begrepp som är ständigt aktuellt. Man kan tala om det som ett förhållningssätt, en kompetens eller en metod. Det genomsyrar alla olika delar av  Avsnitt 6 - Samtal med Katarina Fast Ehrlén – en av författarna till läromedlet Det är bara att googla! – om informationssökning och källkritik. Fake knowledge vad  Hur kan jag veta om det är sant?

Ändå blomstrar historieve-tenskapen i dessa länder.