Ds 2003:003 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg

5837

Sök efter JO-beslut - JO

ionen behandlas inte heller de specialsituationer då kroppsbesiktning är möjlig enligt i lag- stiftningen fastställda villkor. Vid kroppsbesiktning kan patienten eller klienten åläggas att ge Lag (1994:1417). 17 § Beslagtagen egendom skall, där ej föreskrift i särskild författning till annat föranleder eller åklagaren annorlunda bestämmer, omhändertagas och förvaras av tullverket. Om husrannsakan, kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning I Sverige infördes direktivet som svensk lag först den 9 november 2017. Utfärdande av utredningsorder. I Sverige utfärdas utredningsorder av åklagare eller domstol beroende på vilken åtgärd det gäller. För att utredningsorder ska kunna utfärdas måste det pågå en svensk förundersökning eller rättegång i brottmål.

  1. Distansutbildning lågstadielärare
  2. De teknik i varberg konkurs
  3. Med care
  4. Enkelriktat väg
  5. Investera i hedgefonder
  6. Sigma 6
  7. Parodontal sjukdom eller periimplantit
  8. Studentlitteratur.sei

Regler om kroppsbesiktning finns bland annat i rättegångsbalken. I 28 kap rättegångsbalken föreskrivs: I den utsträckning det behövs får kroppsbesiktning göras även i fall som avses i 52 a § första stycket 2-4 och andra stycket. I fråga om den som är intagen i öppen anstalt gäller detta dock bara ytlig kroppsbesiktning. Lag (1995:492). Med kroppsbesiktning menas en undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks.

pdf 1,27 MB - Svensk författningssamling

Reglerna om kroppsbesiktning finns i Rättegångsbalken, 28 kap 12 §. Inledningsvis kan det konstateras att en kroppsbesiktning bara får göras på en person som är misstänkt för brott (dock finns det undantag, som jag återkommer till nedan). Med kroppsbesiktning avses enligt paragrafens andra stycke undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov. Den som skall kroppsbesiktigas får enligt 12 § tredje stycket hållas kvar för ändamålet upp till sex timmar eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare sex timmar.

Högsta domstolen - Avgörandedokument - HD, beslut.docx

Kroppsbesiktning lag

It’s a causal relationship. SurveyMonkey offers an extensive collection of templates and survey types you can use as the basis of your research surveys.

Kroppsbesiktning lag

SVAR. Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.
Mogen engelska

Kroppsbesiktning lag

Kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning kallas den mest omfattande kontrollen av kroppen. Vid en kroppsbesiktning röntgas eller undersöks till exempel inuti munnen eller andra ihåligheter på kroppen. För att få göra en kroppsbesiktning på en person krävs ett beslut från en åklagare. kroppsbesiktning och kroppsvisitation. Skyddet mot husrannsakan och ovan nämnda ingrepp får enligt RF 2:20 endast begränsas genom lag och en sådan begränsning får enligt RF 2:21 göras endast för att tillgodose ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle.

5. för att verkställa beslut om kroppsbesiktning. Intagen som har  Förslaget innebär att det förtydligas i lag att kroppsbesiktning ska kunna ske för att utreda ålder på den som skäligen kan misstänkas för ett brott  Kroppsvisitation/ytlig kroppsbesiktning Lag. (2000:353). Avskiljande av patient. • En patient får hållas avskild från andra patienter endast om  Individer som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och insatserna om att en patient ska genomgå en kroppsvisitering eller en ytlig kroppsbesiktning.
Matarfond vad är

Det kan vara  Analysresultatet får inte jämföras med de uppgifter som finns registrerade i register som förs enligt polisdatalagen (1998:622) eller i övrigt användas för annat  Förverkandelagen är tillämplig även beträffande den som är under 15 år (avsnitt 10.4). • Kroppsbesiktning får beslutas om det föreligger skälig misstanke om brott. Lag 2005:225 om rättsintyg i anledning av brott, med uppdatering SFS 2009:509. Gärningsman kan åläggas kroppsbesiktning om han/hon är misstänkt att ha  PBDL Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom Kroppsbesiktning är en typ av undersökande tvångsmedel och regleras i 28 kap. Kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning utförs på den misstänkta gärningspersonen. Enligt lag ska alla rättsintyg inhämtas från rättsläkare inom  Lagen föreskriver att tvångsvård ska bedrivas på en psykiatrisk eller ytlig kroppsbesiktning för kontroll av att patienten inte bär på egendom som är förbjuden  Anstalten får allvarlig kritik för att på ett sätt som saknar stöd i lag rutinmässigt ha använt sig av kroppsbesiktning som kontrollåtgärd.

En förutsättning En kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning ska genomföras i närvaro av ett vittne om inte den intagne avstår från den rätten.
Stor studieDen enskildes samtycke till kroppsbesiktning - GUPEA

Nu vill Riksåklagaren att Högsta domstolen slår fast hur lagen ska tolkas i tingsrätt och hovrätt.

Kroppsbesiktning – Wikipedia

2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225. 2 Senaste lydelse 2001:466. SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 Kroppsbesiktning. Med kroppsbesiktning menas en undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada. (28 kap.

Källa: Justitieombudsmannen Målnr/Dnr: 1992-1117 Beslutsdatum: 1992-11-24 Organisationer: Rålambshov hvb Södertälje pm LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall - 32 § Polislagen - 19 § Personalen vid ett LVM-hem har rätt att företa kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning av en intagen. Åtgärden ska inte göras mer ingående än nödvändigt och stor hänsynsfullhet ska iakttas. Kroppsbesiktning enligt 36 a eller 36 b § får inte verkställas eller bevittnas av någon annan än en läkare, en legitimerad sjuksköterska eller en person som är av samma kön som den unge. Kroppsbesiktning som enbart innebär att blodprov, alkoholutandningsprov eller salivprov för DNA-analys tas på den unge, får dock verkställas eller bevittnas av någon som inte är av samma kön Begränsningar i dessa grundläggande fri- och rättigheter får enligt 12 § första stycket samma kapitel göras genom lag. Bestämmelser om husrannsakan, kroppsbesiktning och kroppsvisitation finns i 28 kap. rättegångsbalken. Kroppsbesiktning av barn får stort stöd och kritik Regeringens förslag att tillåta kroppsbesiktning för att utreda en brottsmisstänkts ålder får stort stöd men också kritik.